Th. von der Dunk

Thomas von der Dunk (Soest 1961) is cultuurhistoricus en publicist. Hij studeerde van 1979 tot 1988 Kunstge­schiedenis en Arche­ologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde op een scriptie over de overheids­bemoeienis met de kerkbouw in Gelderland ten tijde van koning Willem I.

 Van 1989 tot 1993 was hij als AIO ver­bon­den aan de vakgroep Ge­schiedenis van de Univer­si­teit Lei­den en promoveerde daar in 1994 op zijn dis­ser­tatie over het propagandisti­sche gebruik van openba­re monumenten in het Heilige Roomse Rijk door de Habsburgers in hun concurren­tie­strijd met de Bourbons tussen de late Middeleeuwen en 1740.

 Hij was onderzoeker bij de vakgroepen geschiedenis van de Universiteit Utrecht en Leiden van 1994 tot. 2002. Sinds 2007 is hij als gastonderzoeker verbonden aan de vakgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam.

 Sinds 2002 is hij gevestigd als zelfstandig publicist en politiek commentator. Hij schrijft in tal van wetenschappelijke tijdschriften over thema’s uit de Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de negen­tiende eeuw, en in kranten, weekbladen en vaktijdschriften over actuele onderwer­pen uit de nationale en internatio­nale politiek.

Van zijn hand verschenen boeken:

  Das Deutsche Denkmal [Eine Geschichte in Bronze und Stein vom Hochmittel­alter bis zum Barock](Beiträge zur Ge­schichts­kultur Band 18), Köln 1999.

  De schaduw van het Teutoburgerwoud [Een Duitse politieke zeden­schets van tien eeuwen], Amsterdam 2000.

  Een Pantheon voor Apeldoorn [De plannen voor de bouw van een simultaan­kerk op het Loo onder Lodewijk Napoleon], Zutphen 2001.

  Alleen op de wereld [De Neder­landse worsteling met zich­zelf, God en Euro­pa], Amsterdam 2001.

  De Vader, de Zoon en de Geest van Pim [Nederland in het Rampjaar 2002], Amsterdam 2002.

  Een kathedraal voor Amsterdam [De voorgeschiedenis van de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein], Zutphen 2003.

  Rusland en Europa [Over de betekenis van oude culturele scheidslijnen], Amsterdam 2003.

  Buiten is het koud en guur [Nederland na de Aanslagen en de Aanslag],

Amsterdam 2004.

  Het Nederlands Museum [Een tweeduizendjarige wandeling door de vaderland­se geschiedenis], Amsterdam 2005.

  Buren? [Een alternatieve geschiedenis van Nederland & Een alternatieve geschiedenis van Duitsland], Amsterdam 2005.

  Een Hollands Heiligdom [De moeizame architectonische eenwording van Nederland], Amsterdam 2007.

  Reis langs een verdwenen grens [Beelden van de wegroestende scheidslijn tussen Duitsland en Duitsland], Amsterdam 2009.

  Regels zijn voor de dommen [Essays over politiek en maatschappij], Amster­dam 2010.

  De eerste prijs [Twee eeuwen Stadhuis van Groningen], Amsterdam 2010.