Dit is het privacybeleid dat geldt voor het gebruik van de website van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs raadt u aan dit privacybeleid goed door te nemen voordat u van de website gebruik maakt.

1.1 Voor de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de website van groot belang. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de Website die een profiel aanmaken. Voor het aanmaken van een profiel is de naam en het e-mailadres van de gebruiker vereist. Een gebruiker kan zijn of haar profiel aanvullen met informatie over zijn of haar woonplaats, werkgever, interesses en andere informatie. De gebruiker beslist welke informatie hij of zij aan zijn of haar profiel toevoegt. Alle activiteiten van een gebruiker, inclusief geleverde bijdragen en reacties, worden aan zijn of haar profiel gekoppeld.

3.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs verzamelt en verwerkt gegevens van de gebruiker van de website ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de website en het gebruik daarvan.

3.2 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs gebruikt gegevens van de gebruiker van de website tevens om via het profiel van een gebruiker relevante informatie aan de gebruiker aan te bieden.

3.3 In het geval een gebruiker van de website heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen, worden de gegevens van deze gebruiker tevens verwerkt om nieuwsbrieven van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs aan de gebruiker toe te sturen.

3.4 Anders dan zoals beschreven in het Privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs persoonsgegevens niet openbaarmaken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

4.1 Wanneer een gebruiker de website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde ‘cookies’. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waardoor voor de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs informatie beschikbaar komt over het gebruik van de website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden van de gebruiker onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren.

4.2 De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. Het is dus niet mogelijk om de identiteit van de gebruiker daarmee te achterhalen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn of haar browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

5.1. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van gebruikers van de website veilig, juist en up to date zijn. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om die te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% beveiligd zijn.

5.2. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

6.1. Een gebruiker van de website kan te allen tijde bij de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs opvragen over welke persoonsgegevens van de gebruiker de Academie beschikt. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van het verzoek daartoe aan de gebruiker toezenden.

6.2. Indien een gebruiker van de website de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kan hij of zij daartoe een verzoek indienen via het contactformulier. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aangeven of en in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan.

7.1. Een gebruiker van de website kan te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal binnen vier weken na ontvangst van een verzet het verzet beoordelen.

7.2. Indien een gebruiker van de website niet langer op de een of andere manier door de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs wenst te worden benaderd met informatie of anderszins, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen via het contactformulier.

8.1. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Een gewijzigd Privacybeleid is van toepassing vanaf het moment dat die op de website wordt gepubliceerd. Het op enig moment van toepassing zijnde Privacybeleid is te allen tijde te raadplegen en downloaden op de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Een gewijzigd Privacybeleid komt onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

9.1. De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs worden beheerd. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere privacy regels van toepassing zijn. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.