Klachtenregeling Academie voor Geschiedkundig Onderwijs

 

1. Definities

– De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs: de onderneming die wordt gedreven door de heer drs. D. A. de Hoog, gevestigd aan de Zeedijk 134D, 1012 BC te Amsterdam, handelend onder de naam Academie voor Geschiedkundig Onderwijs, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34164856.

– Klager, degene die over een gedraging van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs een klacht indient bij deze organisatie. Een klaagster wordt tevens begrepen onder Klager.

2. Klachtrecht

2.1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een ieder verbonden aan de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen of over de organisatie of kwaliteit van een gevolgd college, bij de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs een klacht in te dienen.

2.2 Uitsluitend schriftelijke klachten, in te dienen per post, worden in behandeling genomen.

2.3 Een gedraging van een werknemer of opdrachtnemer van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs wordt tevens aangemerkt als een gedraging van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs, indien deze gedraging aan de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs kan worden toegerekend.

2.4 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de klachten.

3. Klacht

3.1 Een klaagschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

a) de naam en het adres van Klager;

b) de dagtekening;

c) een precieze omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht of het feit waarop de klacht is gebaseerd en de datum van de gedraging of van het feit.

3.2 Klaagschriften die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

3.3 Een klaagschrift dient te worden ingediend ten kantore van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs, aan de Zeedijk 134D 1012 BC Amsterdam.

4. Afdoening in der minne

4.1 In iedere fase van de klachtbehandeling gaat de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs na of de klacht (informeel) in der minne kan worden afgehandeld.

4.2 Zodra de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling en wordt de klacht ingetrokken of als ingetrokken beschouwd. Dit wordt aan Klager schriftelijk bevestigd.

5. Bijstand van klager

5.1 Klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kunnen zich voor eigen rekening door een schriftelijk gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

6. Ontvangstbevestiging en door- en toezending

6.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs bevestigt uiterlijk binnen twee weken de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift, onder toezending van een afschrift van deze regeling.

6.2 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

6.3 Nadat de Klager zo nodig in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs te stellen termijn aan te vullen of toe te lichten, zal de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs het klaagschrift behandelen.

6.4 Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zorgt voor een goede voortgangscontrole.

7. Geen verplichting tot klachtbehandeling

7.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs is niet verplicht de klacht te behandelen, indien zij betrekking heeft op een feit of gedraging:

a) waarover door de Klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van

deze regeling is afgedaan;

b) die of dat langer dan drie maanden voor schriftelijke indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

8. Gelegenheid tot horen

8.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs stelt de Klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

8.2 Van het horen van de Klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de Klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

8.3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

9. Behandeling en beslissing

9.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs behandelt de klacht en handelt deze binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift af; deze termijn wordt tijdsevenredig verlengd, indien het klaagschrift wordt aangevuld of toegelicht of indien Klager niet adequaat reageert op vragen of opmerkingen van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs.

9.2 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs kan de behandeling voorts voor ten hoogste vier weken op andere gronden verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

9.3 Wanneer de klacht een medewerker of opdrachtnemer van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs betreft, neemt deze persoon niet aan de behandeling van de klacht deel.

10. Afdoening

10.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs stelt de Klager en en/of degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs zal de zaak zorgvuldig afhandelen.

11. Beroepsmogelijkheid

11.1 De klager die niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling kan zijn zaak voorleggen aan een beroepsinstantie.

11.2 De termijn van beroep is 4 weken.

11.3 Een beroepsreglement maakt integraal onderdeel uit van deze klachtenregeling, en wordt aan Klager toegezonden tegelijk met de uitspraak waarin zijn of haar klacht is behandeld.

12. Registratie

12.1 De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten en de wijze van afhandeling. Dit is niet openbaar. Klachten zullen voor de door de duur van twee jaar worden bewaard.

13. Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

13.1 Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs.

13.2 Deze is gepubliceerd op de website van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs: www.avgo.nl.

13.3 De klachtenregeling is met ingang van 10 juni 2013 in werking getreden.

13.4 Aldus vastgesteld te Amsterdam op 10 juni 2013.